Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2350080
(11)  Číslo patentu  20614 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09740185.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2350080 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.10.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0819095 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/5517  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2009/002498 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/043880 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medlmmune Limited; Milstein Building, Granta Park, Cambridge CB21 6GH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOWARD Philip Wilson; Spirogen Limited, 29/39 Brunswick Square, London WC1N 1AX; GB;
GREGSON Stephen John; Spirogen Limited, 29/39 Brunswick Square, London WC1 N 1AX; GB;
MASTERSON Luke; Spirogen Limited, 29/39 Brunswick Square, London WC1N 1AX; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nesymetrické pyrolobenzodiazepínové diméry na liečenie proliferatívnych chorôb 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.10.2022 
   Maximálna platnosť do  16.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 08/2016 SC4A
 
EP 2350080
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.12.2015 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.10.2016 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.10.2017 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.10.2018 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.09.2019 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 08.10.2020 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2350080
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.01.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 12.01.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.01.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.07.2016 Typ Odoslané
EP 2350080
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.06.2016 Medlmmune Limited Spirogen Sàrl
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku