Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2296633
(11)  Číslo patentu  20194 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09739981.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2296633 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.09.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  49935, 150655, 150652 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.05.2008, 06.02.2009, 06.02.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 31/47  A61K 31/513  A61K 31/5377  A61K 45/06  A61P 31/18  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/042607 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/135179 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Sciences, Inc.; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOZIARA Joanna M.; 333 Lakeside Drive, Foster City CA 94404; US;
MENNING Mark M.; 333 Lakeside Drive, Foster City CA 94404; US;
OLIYAI Reza; 333 Lakeside Drive, Foster City CA 94404; US;
STRICKLEY Robert G.; 333 Lakeside Drive, Foster City CA 94404; US;
YU Richard; 333 Lakeside Drive, Foster City CA 94404; US;
KEARNEY Brian P.; 333 Lakeside Drive, Foster City CA 94404; US;
MATHIAS Anita A.; 333 Lakeside Drive, Foster City CA 94404; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Použitie častíc pevného nosiča na zlepšenie spracovateľnosti farmaceutického činidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  17.10.2019 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2016 06/2016 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 02.04.2020 04/2020 MC4A
 
EP 2296633
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.04.2016 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.04.2017 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.04.2018 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.04.2019 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.04.2020 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.03.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2296633
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.12.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.12.2015 Typ Platba
3 Plná moc 14.01.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.05.2016 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 24.07.2020 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 11.08.2020 Typ Interné listy
7 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 04.05.2021 Typ Odoslané
8 vnútrospisový list 10.05.2021 Typ Interné listy
EP 2296633
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku