Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2274369
(11)  Číslo patentu  20619 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09738211.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2274369 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.12.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08155586 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.05.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/055250 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/133167 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF SE; Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRAUN Frank; Riedsaumstr. 53, 67063 Ludwigshafen; DE;
BELLIN Ingo; B2 5, 68159 Mannheim; DE;
HAHN Klaus; Im Bügen 9, 67281 Kirchheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Polystyrénové penové materiály s nízkym obsahom kovov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.04.2022 
   Maximálna platnosť do  30.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 08/2016 SC4A
 
EP 2274369
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.04.2016 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.04.2017 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.04.2018 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.04.2019 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.04.2020 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.04.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2274369
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.02.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 10.02.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.02.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.07.2016 Typ Odoslané
EP 2274369
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku