Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2280602
(11)  Číslo patentu  19825 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09738127.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2280602 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.08.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08155351 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.02.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/10  A01N 43/56  A01N 43/42  A01P 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/055093 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/133083 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF SE; Carl-Bosch-Strasse 38, 670 56 Ludwigshafen am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOLB Klaus; Speyerer Str.93, 67105 Schifferstadt; DE;
GREGORI Wolfgang; Königsbacher Str.58, 67067 Ludwigshafen; DE;
KRAPP Michael; Ahornweg 4, 67122 Altrip; DE;
GRIVEAU Yannick; Otto-Hess-Str. 27, 67346 Speyer; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Herbicídna zmes 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.04.2022 
   Maximálna platnosť do  28.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2016 04/2016 SC4A
 
EP 2280602
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.04.2016 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.04.2017 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.04.2018 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.04.2019 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.04.2020 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.04.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2280602
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 16.11.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.03.2016 Typ Odoslané
EP 2280602
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku