Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2271514
(11)  Číslo patentu  22246 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09737988.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2271514 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008021123 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/07  B60N 2/08  B60N 2/90   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/054254 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/132944 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd.; 451 Dieqiao Rd. Kangqiao Industrial Zone, Pudong, Shanghai 201315; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BECKER Burckhard; Obenkatternberg 25, 42657 Solingen; DE;
URBAN Daniel; Kölner Tor 33, 40625 Düsseldorf; DE;
TEER Antal; Burscheidter Weg 111, 40822 Mettmann; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Ovládacia jednotka sedadla motorového vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.04.2022 
   Maximálna platnosť do  08.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 02/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 27.01.2021 02/2021 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
4 Zmeny mien 07.12.2021 23/2021 TC4A
 
EP 2271514
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.04.2017 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.04.2018 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.03.2019 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 07.04.2020 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.02.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2271514
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.10.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 17.10.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.10.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.01.2017 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 11.12.2020 Typ Doručené
4a Doklad o prevode 11.12.2020 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.12.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prevodu 14.12.2020 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 14.12.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.12.2020 Typ Doručené
7a Plná moc 14.12.2020 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 18.12.2020 Typ Odoslané
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2020 Typ Platba
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.01.2021 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
11a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
11b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
12 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
13 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
13a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
14 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.10.2021 Typ Odoslané
15 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.10.2021 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
18 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 2271514
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.01.2021 Adient Luxembourg Holding S.à r.l. Johnson Controls Metals and Mechanisms GmbH & Co. KG
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2021 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
3 Prevod majiteľa 24.11.2021 Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd Adient Luxembourg Holding S.à r.l.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd. Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd
5 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2021 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku