Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2271779
(11)  Číslo patentu  27761 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09737912.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.02.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2271779 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08155484 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21D 8/06  C21D 9/52  C21D 9/573   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/051679 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/132868 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NV Bekaert SA; Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VANOVERBERGHE, Koen; Itterbeeksebaan 305, B-1700 Dilbeek; BE;
DEKEYSER, Willem; Vooruitgangstraat 56, B-8310 Assebroek; BE;
MEERSSCHAUT, Dirk; Kapt. Com. Vinckestraat 26, B-8710 Ooigem; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Oceľový filament za studena ťahaný v bizmute 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.02.2023 
   Maximálna platnosť do  13.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2271779
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2271779
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.01.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.02.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.02.2021 29,85 EUR 13
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 23.02.2021 268,65 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 11.02.2022 33,15 EUR 14
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 23.02.2022 298,35 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2271779
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.06.2018 Typ Doručené
Opis 29.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 29.06.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.07.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie EP v platnosti 24.02.2021 Typ Odoslané
EP 2271779
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku