Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2268960
(11)  Číslo patentu  11299 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09737528.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2268960 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.11.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  6742008 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 41/02  F16L 47/32  F16L 55/179  F16L 55/165  F16L 11/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2009/000249 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/132376 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kübel Johann; Steinabruck 35, 3072 Kasten; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kübel Johann; Steinabruck 35, 3072 Kasten; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Guniš Jaroslav, Mgr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Hadica 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2023 
   Maximálna platnosť do  22.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2012 6/2012 SC4A
 
EP 2268960
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.03.2012 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2268960
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 18.06.2012 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.06.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.06.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.06.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.06.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.06.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.05.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.06.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2268960
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.03.2012 Typ Platba
Plná moc 28.03.2012 Typ Doručené
formálne nedostatky podania prekladu EP 28.03.2012 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.05.2012 Typ Odoslané
EP 2268960
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku