Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2346716
(11)  Číslo patentu  14517 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09737360.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2346716 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.05.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008056683 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.07.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/007393 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/051903 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER GmbH & Co. KG; Hertelsbrunnenring 2, 67657 Kaiserslautern; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JÄHNER Falko; Bienengarten 5, 67659 Kaiserslautern; DE;
DROPMANN Hans; Marienstrasse 41, 50825 Köln; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na pozdĺžne nastavovanie sedadla vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.10.2022 
   Maximálna platnosť do  15.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2013 10/2013 SC4A
 
EP 2346716
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2013 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2014 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2015 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2016 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2017 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.10.2018 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.09.2019 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2020 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 14.09.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2346716
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 12.07.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.07.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2013 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.02.2021 Typ Doručené
4a Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4b Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4c Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4d Doklad o prevode 08.02.2021 Typ Doručené
4e Plná moc 08.02.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis prechodu 08.02.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prevodu 08.02.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.02.2021 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 16.02.2021 Typ Odoslané
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2021 Typ Platba
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2021 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 09.03.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.05.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.07.2021 Typ Doručené
14 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2021 Typ Platba
15 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
15a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
15b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
16 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.09.2021 Typ Doručené
18 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
18a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
19 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2021 Typ Platba
20 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
22 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.11.2021 Typ Doručené
23 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.11.2021 Typ Platba
24 konečné predĺženie lehoty 29.11.2021 Typ Odoslané
EP 2346716
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku