Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2349260
(11)  Číslo patentu  20656 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09737257.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2349260 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.01.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102242 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/437  A61K 31/519  A61P 27/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/059203 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/039939 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Incyte Holdings Corporation; 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRIEDMAN Paul A.; 1218 Valley Road, Villanova Pennsylvania 19085; US;
FRIDMAN Jordan S.; 50 Willow Creek Lane, Newark Delaware 19711; US;
LUCHI Monica E.; 293 St. David Ct., Mount Laurel New Jersey 08054; US;
WILLIAMS William V.; 620 South Eagle Road, Havertown Pennsylvania 19104; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhibítory Janusovej kinázy na liečenie suchého oka a iných podobných očných ochorení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.10.2022 
   Maximálna platnosť do  01.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 8/2016 SC4A
 
EP 2349260
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2349260
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.09.2016 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2017 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2018 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2019 232,00 EUR 11
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.09.2020 265,50 EUR 12
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 01.10.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2349260
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.04.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 05.04.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.08.2016 Typ Odoslané
EP 2349260
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku