Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2344178
(11)  Číslo patentu  18085 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09737145.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2344178 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102854 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.07.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.05.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/08  C07K 7/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2009/054347 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/038220 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Universita Degli Studi di Siena; Via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRACCI Luisa; c/o Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55, I-53100 Siena; IT;
FALCIANI Chiara; c/o Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55, I-53100 Siena; IT;
PINI Alessandro; c/o Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55, I-53100 Siena; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Peptidové sekvencie, ich rozvetvená forma a ich použitie na antimikrobiálne aplikácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.10.2023 
   Maximálna platnosť do  05.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.05.2015 5/2015 SC4A
 
EP 2344178
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.02.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2344178
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.09.2015 132,50 EUR 7
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.10.2015 132,50 EUR 7 20.01.2016 132,50 EUR
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.09.2016 149,00 EUR 8
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.09.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.09.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2018 199,00 EUR 10
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.10.2018 199,00 EUR 10 19.12.2018 199,00 EUR
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.09.2019 232,00 EUR 11
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2019 232,00 EUR 11 16.10.2019 232,00 EUR
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.09.2020 265,50 EUR 12
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.09.2020 265,50 EUR 12 05.11.2020 265,50 EUR
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.09.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2344178
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.02.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.02.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.02.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 21.12.2015 Typ Odoslané
vnútrospisový list 12.01.2016 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 12.12.2018 Typ Odoslané
vnútrospisový list 18.12.2018 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 10.10.2019 Typ Odoslané
vnútrospisový list 14.10.2019 Typ Interné listy
vnútrospisový list 03.11.2020 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 03.11.2020 Typ Odoslané
EP 2344178
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku