Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2352763
(11)  Číslo patentu  23973 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09736398.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2352763 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  101933 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/22  C07K 16/30  C07K 16/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/062794 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/037837 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Research (Munich) GmbH; Staffelseestrasse 2, 814 77 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KUFER Peter; c/o Amgen Research (Munich) GmbH, Staffelseestr. 2, 814 77 Munich; DE;
BLÜMEL Claudia; c/o Amgen Research (Munich) GmbH, Staffelseestr. 2, 814 77 Munich; DE;
KISCHEL Roman; c/o Amgen Research (Munich) GmbH, Staffelseestr. 2, 814 77 Munich; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Bišpecifické jednoreťazcové protilátky so špecificitou pre cieľové antigény s vysokou molekulárnou hmotnosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.10.2023 
   Maximálna platnosť do  01.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 2352763
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 21.02.2017 166,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 21.02.2017 162,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2352763
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.09.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.09.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.09.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.09.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.09.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 14.09.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.09.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2352763
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 21.02.2017 Typ Doručené
Opis 21.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 21.02.2017 Typ Doručené
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 21.02.2017 Typ Doručené
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 23.02.2017 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 23.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 23.02.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.02.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.02.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 25.02.2017 Typ Platba
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 25.02.2017 Typ Platba
rozhodnutie o uvedení do predošlého stavu - vyhovenie 13.07.2017 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2017 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 07.11.2022 Typ Odoslané
EP 2352763
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku