Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2280672
(11)  Číslo patentu  20315 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09734134.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2280672 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.01.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  46999 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.02.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/445   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/041237 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/131992 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ConvaTec Technologies Inc.; 3993 Howard Hughes Parkway Suite 250, Las Vegas, NV 89169-6754; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GREGORY Christopher; ConvaTec Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 08558; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Dočasný stomický prostriedok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.04.2020 
   Maximálna platnosť do  21.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 07/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 13.01.2021 01/2021 MM4A
 
EP 2280672
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.03.2016 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.03.2017 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.03.2018 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.03.2019 11 232,00 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.03.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2280672
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.01.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2016 Typ Platba
3 Plná moc 26.02.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.06.2016 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 04.05.2021 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 10.05.2021 Typ Interné listy
EP 2280672
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku