Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2293810
(11)  Číslo patentu  17009 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09733706.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2293810 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.06.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  46856 P, 53790 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.04.2008, 16.05.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/005  A61K 38/16  A61K 39/21  A61P 31/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/054846 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/130256 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Université d'Aix-Marseille; Jardin Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 7; FR;
Centre National de la Recherche Scientifique; 3, rue Michel-Ange, 75016 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LORET Erwann; 1 Bd des Iles d'Or, F-13009 Marseille; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Mutovaný Tat Oyi proteín na prevenciu alebo liečenie AIDS 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.04.2022 
   Maximálna platnosť do  22.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2014 12/2014 SC4A
 
EP 2293810
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.04.2015 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.04.2016 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.04.2017 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.04.2018 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.04.2019 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.04.2020 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.04.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2293810
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.09.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2014 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 24.09.2014 Typ Odoslané
4 Plná moc 25.09.2014 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.10.2014 Typ Odoslané
EP 2293810
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku