Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2268666
(11)  Číslo patentu  16461 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09733497.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2268666 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.03.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  45424 P, 08251528 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.04.2008, 25.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/00  C07K 14/59   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2009/000978 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/127826 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ferring B.V.; Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COTTINGHAM Ian; Ferring International Center SA, Chemin de la Vergognausaz 50, CH-1162 St Prex; GB;
PLAKSIN Daniel; Ferring International Center S.A., Chemin de la Vergognausaz 50, 1162 Saint-Prex; CH;
WHITE Richard Boyd; 1348 Sutter Street, San Diego CA 92103; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Holoubková Mária, Ing., HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rekombinantný FSH vrátane α-2,3- a α-2,6-sialylácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  14.02.2020 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2014 09/2014 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 04.05.2020 05/2020 MC4A
 
EP 2268666
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.03.2014 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.03.2015 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.03.2016 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.03.2017 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.04.2018 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.04.2019 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.04.2020 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2268666
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 07.06.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.06.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.08.2014 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 02.06.2020 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 04.06.2020 Typ Interné listy
EP 2268666
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku