Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2281037
(11)  Číslo patentu  20429 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09730852.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2281037 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  124021 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.02.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 9/64   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/002248 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/126307 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Catalyst Biosciences, Inc.; 260 Littlefield Avenue, South San Francisco, CA 94080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MADISON Edwin L.; 558 48th Avenue, San Francisco, CA 94121; US;
THANOS Christopher; 3579 Sacramento Street, San Francisco, CA 94118; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Polypeptidy faktora VII, ktoré sú modifikované a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.04.2022 
   Maximálna platnosť do  10.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2281037
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.02.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2281037
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.04.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.04.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.04.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.03.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 08.04.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.04.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2281037
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 08.02.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.02.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.07.2022 Typ Odoslané
EP 2281037
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku