Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2274679
(11)  Číslo patentu  15232 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09730817.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.03.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2274679 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.08.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  82685 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.03.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 13/42  G06F 13/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2009/000393 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/125260 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Thinklogical, LLC; 100 Washington Street, Milford, CT 06460; US;
Remlin Mark; 77 Cutlers Farm Road, Monroe, Connecticut 06468; US;
Engler Michael; 41 Weed Hill Avenue, Stamford, Connecticut 06907; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REMLIN Mark; 77 Cutlers Farm Road, Monroe, Connecticut 06468; US;
ENGLER Michael; 41 Weed Hill Avenue, Stamford, Connecticut 06907; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Viacrýchlostný prenosový systém a spôsob pre paralelné vstupné dáta 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.03.2018 
   Maximálna platnosť do  02.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.03.2014 03/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.12.2018 12/2018 MM4A
 
EP 2274679
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.01.2014 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.04.2015 7 265,00 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.02.2016 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.01.2017 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2274679
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 18.11.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.02.2014 Typ Odoslané
EP 2274679
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku