Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2285410
(11)  Číslo patentu  29506 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09728065.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2285410 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08154039, 87343 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.04.2008, 08.08.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.02.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/16  A61K 9/20  A61K 31/155  A61K 31/522  A61K 9/24  A61K 45/06  A61K 47/18  A61P 3/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/053978 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/121945 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boehringer Ingelheim International GmbH; Binger Strasse 173, 552 16 Ingelheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRIEDL, Thomas; Boehringer Ingelheim GmbH CD Patents Binger Str. 173, 55216 Ingelheim Am Rhein; DE;
BRAUN, Michael; Boehringer Ingelheim GmbH CD Patents Binger Str. 173, 55216 Ingelheim Am Rhein; DE;
EGUSA, Kenji; Boehringer Ingelheim GmbH CD Patents Binger Str. 173, 55216 Ingelheim Am Rhein; DE;
FUJITA, Hikaru; Boehringer Ingelheim GmbH CD Patents Binger Str. 173, 55216 Ingelheim Am Rhein; DE;
MARUYAMA, Megumi; 29-18-201 Takagi Higashi-machi, Nishinomiya-shi Hyogo 663-8033; JP;
NISHIOKA, Takaaki; Boehringer Ingelheim GmbH CD Patents Binger Str. 173, 55216 Ingelheim Am Rhein; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Inhibítor DPP-IV kombinovaný s ďalším protidiabetickým činidlom, tablety obsahujúce takéto formulácie, ich použitie a spôsob ich prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.04.2023 
   Maximálna platnosť do  02.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2285410
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2285410
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.03.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.04.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.03.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 31.03.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2285410
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.12.2018 Typ Doručené
Opis 06.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 06.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2285410
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku