Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2268239
(11)  Číslo patentu  23211 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09727717.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2268239 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  42427 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/039764 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/124324 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ConvaTec Technologies Inc.; 3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250, Las Vegas, NV 89169; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MURRAY Kimberly; Shadow Ridge Drive 101, Pittsburgh PA 15238; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Výpustné stomické vrecko 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.04.2020 
   Maximálna platnosť do  07.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2017 07/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 13.01.2021 01/2021 MM4A
 
EP 2268239
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.03.2017 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.03.2018 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.03.2019 11 232,00 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.03.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2268239
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.02.2017 Typ Platba
2 Plná moc 24.01.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.01.2017 Typ Doručené
3a Opis 05.01.2017 Typ Doručené
3b Sprievodný list 05.01.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2017 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 04.05.2021 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 10.05.2021 Typ Interné listy
EP 2268239
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku