Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2276347
(11)  Číslo patentu  21753 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09726974.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2276347 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.05.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200800078 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/66  A61K 9/16  A61K 31/53  A61K 9/08  A61K 9/10  A61K 9/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/054012 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/121957 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto; Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto; SI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TIHI Jaroslav; Ulica Slavka Gruma 36, 8000 Novo mesto; SI;
BENKIC Primoz; Masera-Spasiceva ulica 7, 1000 Ljubljana; SI;
TOPORISIC Rebeka; Linhartova cesta 36, 1000 Ljubljana; SI;
GOJAK Urska; Podbreznik 106, 8000 Novo mesto; SI;
KLAVDIJA Meznar; Ragovska ulica 21a, 8000 Novo mesto; SI;
TROST Sabina; Ljubljanska cesta 31, 1330 Kocevje; SI 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(54)  Názov  Toltrazuril so zlepšenými disolučnými vlastnosťami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  07.04.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 1/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.01.2018 1/2018 MM4A
3 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 2276347
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.08.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2276347
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2276347
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.08.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.08.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 24.08.2016 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.08.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2016 Typ Odoslané
EP 2276347
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku