Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2271866
(11)  Číslo patentu  16001 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09723835.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.03.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2271866 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.01.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  58498 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 25/02  F16L 23/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/038655 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/121013 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Garlock Pipeline Technologies, Inc.; 12980 West Cedar Drive, Lakewood, CO 80228; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANDERSON Thornton, J.; 360 S. Downing Street, Denver CO 80209; US;
KRAMER Ben, D.; 12551 W. Prentice Place, Littleton CO 80127; US;
RUZ Sigfrid; 2525 Leyden Street, Denver CO 80207; US;
TANNER T, Scott; 1241 Winton South Road, Rochester NY 14618; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Izolačné tesnenie a spôsob výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.03.2020 
   Maximálna platnosť do  27.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2014 07/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2020 12/2020 MM4A
 
EP 2271866
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.09.2014 6 232,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.03.2015 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.03.2016 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.03.2017 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.03.2018 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.03.2019 11 232,00 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.03.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2271866
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.03.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.03.2014 Typ Platba
3 Plná moc 11.04.2014 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.06.2014 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 04.05.2021 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 07.05.2021 Typ Interné listy
EP 2271866
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku