Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2257368
(11)  Číslo patentu  27440 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09718490.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.01.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2257368 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  41742 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.12.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 19/00  C01B 3/22  C01B 3/32  C10J 3/74  F28D 1/06  F28D 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/030394 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/111092 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gas Technology Institute; 1700 S Mount Prospect Road, Des Plaines, IL 60018; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FUSSELMAN Steven P.; 1858 Autumn Place, Simi Valley CA 93065; US;
YOWS Stephen Arthur; 4005 N. Cedarpine Lane, Moorpark CA 93021; US;
MCENERNEY Bryan William; 4735 Gloria Avenue, Apartment 8, Encino CA 91436; US;
SPROUSE Kenneth M.; 18213 Osborne Street, Northridge CA 91325; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Systém nádoby reaktora s výstelkou nádoby na chladiacu kvapalinu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.01.2023 
   Maximálna platnosť do  08.01.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 2257368
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2257368
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.12.2018 232,00 EUR 11
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.12.2019 265,50 EUR 12
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.12.2020 298,50 EUR 13
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.12.2021 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2257368
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.05.2018 Typ Doručené
1a Opis 09.05.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 09.05.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.05.2018 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 29.06.2018 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 26.07.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 26.07.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.08.2018 Typ Odoslané
EP 2257368
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku