Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2262778
(11)  Číslo patentu  32516 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09718483.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.03.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2262778 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08425140 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.12.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 231/54  C07D 401/12  A61K 31/416  A61K 31/435  A61P 3/10  A61P 9/00  A61P 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/052588 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/109616 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.; Viale Amelia, 70, 001 81 Roma; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUGLIELMOTTI, Angelo; Via Gaetano Fuggetta 59, 00149 Roma; IT;
FURLOTTI, Guido; Via Ferdinando Palasciano 96, 00151 Roma; IT;
MANGANO, Giorgina; Via Gran Paradiso 84, 00139 Roma; IT;
CAZZOLLA, Nicola; Via Abetonia 20/L, 00041 Albano Laziale (Roma); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Deriváty 1-benzyl-3- hydroxymetylindazolu a ich použitie pri liečbe ochorení, založených na expresii MCP-1, CXCR1 a p40 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.03.2021 
   Maximálna platnosť do  05.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 2262778
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.03.2020 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2262778
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
1b Opis 06.11.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.11.2019 Typ Odoslané
EP 2262778
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku