Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2260149
(11)  Číslo patentu  11999 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09717022.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.03.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2260149 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.03.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008013236 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.12.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01B 7/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/052703 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/109664 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Triple S GmbH; Ringstrasse 40, 82223 Eichenau; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FUNKE Michael; Zugspitzstrasse 26, 82223 Eichenau; DE;
FRENZEL Tim; Glenetalstrasse 45, 31061 Alfeld /Leine; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém vyhrievania výhybiek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.03.2022 
   Maximálna platnosť do  09.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2012 09/2012 SC4A
 
EP 2260149
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.02.2013 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.03.2014 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.02.2015 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.03.2016 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.02.2017 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.03.2018 10 398,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.04.2019 11 464,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 03.08.2020 12 531,00 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.05.2021 13 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2260149
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.06.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 18.06.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.06.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.08.2012 Typ Odoslané
EP 2260149
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku