Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2257307
(11)  Číslo patentu  28196 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09712440.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.02.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2257307 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  64163, 71545, 129480, 129852, 136687 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.02.2008, 05.05.2008, 30.06.2008, 24.07.2008, 25.09.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.12.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  A61K 39/108  A61K 39/104  A61K 39/112  A61K 39/02  A61K 39/385  C07K 14/195   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2009/000287 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/104074 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A.; Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FERNANDEZ, Fabiana; Dahlienstrasse 17, CH-8103 Unterengstringen; CH;
WETTER, Michael; Zentralstrasse 118, CH-8003 Zurich; CH;
KOWARIK, Michael; Goldbrunnenstrasse 57, CH-8055 Zurich; CH;
WACKER, Michael; Dahlienstrasse 17, CH-8103 Unterengstringen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Biokonjugáty vyrobené z rekombinantných N-glykozylovaných proteínov z prokaryotických buniek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.02.2023 
   Maximálna platnosť do  19.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2257307
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2257307
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.01.2019 232,00 EUR 11
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.01.2020 265,50 EUR 12
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.01.2021 298,50 EUR 13
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 26.01.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2257307
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.08.2018 Typ Doručené
2a Opis 15.08.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 15.08.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 15.08.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.11.2018 Typ Odoslané
EP 2257307
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku