Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2250046
(11)  Číslo patentu  21991 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09709370.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.01.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2250046 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008025266, 102008007735 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2008, 05.02.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.11.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/16  B60N 2/68  F16L 41/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2009/000079 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/097945 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd.; 451 Dieqiao Rd. Kangqiao Industrial Zone, Pudong, Shanghai 201315; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SPRENGER Erik; Lindenweg 44, 42929 Wernelskirchen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Usporiadanie uloženia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.01.2023 
   Maximálna platnosť do  09.01.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 01/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 10.02.2021 03/2021 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
4 Zmeny mien 07.12.2021 23/2021 TC4A
 
EP 2250046
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2250046
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.01.2017 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 08.01.2018 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.12.2018 232,00 EUR 11
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 08.01.2020 265,50 EUR 12
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.12.2020 298,50 EUR 13
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.11.2021 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2250046
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.09.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 14.09.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.12.2016 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2020 Typ Doručené
4a Doklad o prevode 15.12.2020 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis prevodu 15.12.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.12.2020 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2020 Typ Platba
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 22.01.2021 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
9b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
11 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
11a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
12 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.10.2021 Typ Odoslané
13 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.10.2021 Typ Odoslané
14 Doplnenie materiálov 02.11.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
16 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 2250046
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.01.2021 Johnson Controls GmbH Johnson Controls GmbH
2 Prevod majiteľa 21.01.2021 Adient Luxembourg Holding S.à r.l. Johnson Controls GmbH
3 Zápis alebo zmena zástupcu 21.01.2021 PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
4 Prevod majiteľa 24.11.2021 Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd Adient Luxembourg Holding S.à r.l.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd. Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd
6 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2021 PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku