Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2237850
(11)  Číslo patentu  17048 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09709338.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.01.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2237850 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.06.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  23571 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.01.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.10.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 39/00  B01D 46/52  B01D 46/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/032331 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/099856 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Camfil AB; Sveavägen 56E, 111 34 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SUNDVIK Anders; 1500 Washington Street, Hoboken, New Jersey 07030; US;
RUNEFELT Daniel; Asvagen 10, S-151 45 Sodertalje; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Kompaktný vzduchový filter s vysokým prietokom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.01.2023 
   Maximálna platnosť do  29.01.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2014 12/2014 SC4A
2 Zmeny mien 12.10.2022 19/2022 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 12.10.2022 19/2022 PC4A
 
EP 2237850
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.09.2014 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2237850
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.12.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.01.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.01.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.01.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.12.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.01.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.01.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.01.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2237850
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.09.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.09.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.10.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 18.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 2237850
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2022 Camfil Ventures AB CAMFIL AB
2 Prevod majiteľa 21.09.2022 Camfil AB Camfil Ventures AB
3 Ukončenie zastupovania 21.09.2022 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku