Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2234529
(11)  Číslo patentu  28230 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09705705.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.01.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2234529 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  136082008 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.01.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.10.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47K 5/12  A47K 10/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CH2009/000016 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/094789 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CWS-boco International GmbH; Franz-Haniel-Platz 6-8, 47119 Duisburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WIDMER, Rainer; Ortsgemeindstrasse 3, CH-9444 Diepoldsau; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Puzdro pre zásobník hygienických výrobkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.01.2022 
   Maximálna platnosť do  14.01.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2234529
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.05.2018 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2018 30,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2018 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2234529
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.12.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.01.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 14.01.2021 29,85 EUR 13
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 18.01.2021 268,65 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2234529
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.06.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.06.2018 Typ Platba
Žiadosť o zápis prechodu 01.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 01.08.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 01.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 01.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 01.08.2018 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.08.2018 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 15.10.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2018 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie EP v platnosti 18.01.2021 Typ Odoslané
EP 2234529
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 15.10.2018 CWS-boco Supply Chain Management GmbH CWS-Boco Supply AG
2 Prevod majiteľa 15.10.2018 CWS-boco International GmbH CWS-boco Supply Chain Management GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku