Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2098783
(11)  Číslo patentu  29126 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09450042.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.02.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2098783 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  3372008 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.09.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23J 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hargassner GmbH; Anton Hargassner Straße 1, A 4952 Weng; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hargassner, Markus; Gunderding 8, 4952 Weng; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Vykurovací kotol 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.02.2023 
   Maximálna platnosť do  25.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2098783
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2098783
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.02.2019 232,00 EUR 11
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 05.02.2020 265,50 EUR 12
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 08.02.2021 298,50 EUR 13
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 07.02.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2098783
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 09.11.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 09.11.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 09.11.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.02.2019 Typ Odoslané
EP 2098783
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku