Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2191831
(11)  Číslo patentu  9524 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09252572.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2191831 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.03.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  113107 P, 228943 P, 553292, 428393 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.11.2008, 27.07.2009, 03.09.2009, 22.04.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.06.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4412  A61P 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  InterMune, Inc.; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bradford Williamson Ziegler; PO Box 566, Ross California 94957; US;
Szwarcberg Javier; 2173 Bunker Hill Drive, San Mateo California 94402; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Modifikácia liečby pirfenidónom pre pacientov s atypickou pečeňovou funkciou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2022 
   Maximálna platnosť do  06.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2011 09/2011 SC4A
2 Zmeny adries 07.01.2020 01/2020 TE4A
 
EP 2191831
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 27.10.2011 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 23.10.2012 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.10.2013 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.11.2014 6 116,00 EUR
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.10.2015 7 132,50 EUR
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.09.2016 8 149,00 EUR
16 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.10.2017 9 165,50 EUR
17 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.09.2018 10 199,00 EUR
18 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.10.2019 11 232,00 EUR
19 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 29.09.2020 12 265,50 EUR
20 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2191831
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.06.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 16.06.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.06.2011 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.08.2011 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 31.10.2019 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 31.10.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 31.10.2019 Typ Doručené
4c Sprievodný list 31.10.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise zmeny 09.12.2019 Typ Odoslané
EP 2191831
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.12.2019 InterMune, Inc. Intermune, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku