Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2199143
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09178452.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2199143 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  341875 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.06.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60L 53/66   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  General Electric Company; a New York Company 1 River Road, Schenectady, NY 12345; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Littrell, Nathan Bowman; 1914 Cutter Lane, Gardnerville, NV 89410; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Systém a spôsob nabíjania elektrického vozidla a ú čtovanie pomocou bezdrôtovej komunikačnej služby vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2199143
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2199143
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 29.10.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 29.10.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 04.11.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 04.11.2021 Typ Doručené
2b Plná moc 04.11.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2021 Typ Odoslané
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 2199143
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku