Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2157756
(11)  Číslo patentu  12204 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09178377.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2157756 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.05.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13298 P, 13643 P, 15194 P, 20080124332 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2007, 14.12.2007, 19.12.2007, 08.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.02.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 27/26  H04L 5/00  H04B 7/26  H04L 5/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2071797 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG ELECTRONICS INC.; 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ko Woo Suk; LG ELECTRONICS INC. IP GROUP, 16 Woomyeon-dong, Seocho-gu, 137-724 Seoul; KR;
Moon Sang Chul; LG ELECTRONICS INC. IP GROUP, 16 Woomyeon-dong, Seocho-gu, 137-724 Seoul; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ & SPOL., v. o. s., Korejzová Petra, JUDr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2071797 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.12.2023 
   Maximálna platnosť do  11.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2012 10/2012 SC4A
 
EP 2157756
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.08.2012 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2157756
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.11.2012 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.11.2013 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.11.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.11.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2157756
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.08.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.08.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2012 Typ Odoslané
EP 2157756
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku