Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2156868
(11)  Číslo patentu  29440 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09177504.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.11.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  2156868 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10254471 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.02.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63C 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1562683 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Madshus AS; Industriveien 29, 2836 Biri; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bjertnaes, Gunnar; Madshus AS Radyrstien 31, 2609, Lillehammer; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Lyže s montážnou pomôckou viazania, spôsob výroby takejto lyže a zodpovedajúce montážne pomôcky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1562683 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  16.10.2020 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 04/2019 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 10.03.2021 05/2021 MC4A
 
EP 2156868
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 02.11.2018 16 398,00 EUR
2 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 31.10.2019 17 464,50 EUR
3 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 02.11.2020 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2156868
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 30.11.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 30.11.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 30.11.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.03.2019 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 04.05.2021 Typ Odoslané
EP 2156868
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku