Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2192375
(11)  Číslo patentu  16476 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09177174.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2192375 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.02.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008044077 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.06.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41J 5/052   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH; Saarlandstrasse 240, 55411 Bingen am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Faul Thomas; Vogelhammer Str. 20, 67659 Kaiserslautern; DE;
Lunkenheimer Bernd; Am Tanneneck 33, 55595 Spabrücken; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Herný kotúčový terč s podsvietením zospodu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2014 9/2014 SC4A
 
EP 2192375
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.05.2014 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2192375
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.11.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.11.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.11.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2192375
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.05.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.05.2014 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 09.06.2014 Typ Odoslané
Plná moc 23.06.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.08.2014 Typ Odoslané
EP 2192375
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku