Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2327672
(11)  Číslo patentu  24126 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09176123.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2327672 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.06.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 22/14  C04B 24/12  C04B 24/34  C04B 111/00  C04B 28/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BPB Limited; Saint-Gobain House Binley Business Park, Coventry CV3 2TT; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sahay-Turner Parnika; Haddlesey Manor Chapel Haddlesey, SELBY, Y08 8QQ; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Sadrový materiál obsahujúci činidlo schopné zachytávať formaldehyd 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2022 
   Maximálna platnosť do  16.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2327672
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
11 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.10.2017 9 165,50 EUR
12 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2018 10 199,00 EUR
13 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.10.2019 11 232,00 EUR
14 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2020 12 265,50 EUR
15 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2327672
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.04.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 25.04.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 25.04.2017 Typ Doručené
2c Opis 25.04.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.09.2017 Typ Odoslané
EP 2327672
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku