Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2157249
(11)  Číslo patentu  17340 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09168394.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.08.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2157249 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.06.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202008011197 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.08.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.02.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.02.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E03F 5/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Viega Technology GmbH & Co. KG; Viega Platz 1, 574 39 Attendorn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Arndt Johannes; Remmelweg 6, 57368 Lennestadt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Odtoková armatúra so zápachovou uzávierkou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.08.2022 
   Maximálna platnosť do  21.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.02.2015 2/2015 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.08.2017 8/2017 PC4A
 
EP 2157249
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.09.2014 116,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.04.2017 7,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.04.2017 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2157249
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.07.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.06.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.06.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.07.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.07.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.07.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.07.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 14.07.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2157249
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.09.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.09.2014 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 10.10.2014 Typ Odoslané
Plná moc 24.10.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.01.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 18.04.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.04.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 18.04.2017 Typ Doručené
Plná moc 18.04.2017 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2017 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2017 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.07.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 2157249
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.06.2017 VIEGA GmbH & Co. KG VIEGA GmbH & Co. KG.
2 Prevod majiteľa 30.06.2017 Viega Technology GmbH & Co. KG VIEGA GmbH & Co. KG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku