Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2268025
(11)  Číslo patentu  19219 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09163403.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2268025 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.05.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.12.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 7/173   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cinvolve bvba; Pourbusstraat 25 bus2, 2000 Antwerpen; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vandenbulcke Nick; Quick Sensor NV, Peperstraat 07, 9790 Moregem; BE;
Krzesinski Maarten; Quick Sensor NV Eedgenotenstraat 146, 1000 Brussel; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Spôsob pre interaktívny digitálny kinosystém 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2023 
   Maximálna platnosť do  22.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2015 12/2015 SC4A
 
EP 2268025
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.08.2015 58,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.02.2017 3,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2268025
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.12.2015 265,00 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.06.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.06.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.06.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.06.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2268025
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.08.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.08.2015 Typ Platba
Plná moc 11.09.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.02.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 08.02.2017 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2017 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 24.03.2017 Typ Odoslané
EP 2268025
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.03.2017 Cinvolve bvba Cinvolve bvba
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku