Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2253608
(11)  Číslo patentu  21275 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09160616.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2253608 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.11.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.11.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 9/22  C07C 5/27  C07C 5/03  C10G 45/64   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Neste Oyj; Keilaranta 21, 021 50 Espoo; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kettunen Mika; Kongontie 23 B 18, 00560 Helsinki; FI;
Sippola Väinö; Itsehallintotie 6 B 28, 02600 Espoo; FI;
Tiitta Marja; Viikinkitie 11 C 102, 06150 Porvoo; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby rozvetvených nasýtených uhľovodíkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.05.2022 
   Maximálna platnosť do  19.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.11.2016 11/2016 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2253608
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.04.2016 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.04.2017 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.04.2018 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.04.2019 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 14.04.2020 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.04.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2253608
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.06.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 20.06.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.06.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.10.2016 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2021 Typ Doručené
4a Opis 08.09.2021 Typ Doručené
4b Sprievodný list 08.09.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 2253608
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku