Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2147594
(11)  Číslo patentu  15758 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09075279.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2147594 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.11.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/NL2008/050430 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.06.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.01.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 67/027  C12N 15/85  C07K 16/00  C12N 5/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merus N.V.; Yalelaan 62, 3584 CM Utrecht; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Houtzager Erwin; van Reenenweg 37, 3702 SC Zeist; NL;
Pinto Rui Daniel; Prinsenstraat 12, 3581 JS Utrecht; NL;
Logtenberg Ton; Koningin Wilhelminalaan 22, 3972 EX Driebergen; NL;
Throsby Mark; Kerkstraat 37, 3581 RB Utrecht; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Cicavce iné ako človek schopné produkovať protilátku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2023 
   Maximálna platnosť do  29.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2014 5/2014 SC4A
2 Zmeny mien 03.05.2017 5/2017 TC4A
 
EP 2147594
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.02.2014 116,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.01.2017 14,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2147594
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.06.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.06.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.06.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.06.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.06.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.06.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2147594
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.02.2014 Typ Doručené
Plná moc 11.02.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.02.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.04.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.01.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.01.2017 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 20.01.2017 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2017 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 28.04.2017 Typ Odoslané
EP 2147594
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.04.2017 Merus N.V. Merus B.V.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku