Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2159336
(11)  Číslo patentu  14565 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09015326.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2159336 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.05.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.03.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E03C 1/04  E03F 5/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2009187 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Geberit International AG; Schachenstrasse 77, 8645 Jona; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lang Isabel; Seeblickstrasse 14, 8645 Jona; CH;
Veron Franciscus; Lenggstr. 1, 8008 Zürich; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Použitie podlahového odtoku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2009187 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2023 
   Maximálna platnosť do  29.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2013 11/2013 SC4A
 
EP 2159336
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.07.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2159336
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.06.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.06.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.06.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.06.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.06.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.06.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.06.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.06.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 17.06.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 21.06.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2159336
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.07.2013 Typ Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.08.2013 Typ Doručené
Plná moc 05.08.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.10.2013 Typ Odoslané
EP 2159336
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku