Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2144036
(11)  Číslo patentu  29408 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09008467.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2144036 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008031942 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.01.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 11/03  G01B 11/245  G01B 11/25  G06T 7/00  G06T 7/593   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Carl Zeiss Optotechnik GmbH; Georg-Wiesböck-Ring 12-14, 83115 Neubeuern; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Frey, Alexander; Otto-Strobl-Weg 5, 83233 Bernau; DE;
Kreutzer, Daniel; Angerbauerstrasse 5, 83059 Kolbermoor; DE;
Mayer, Thomas; Hermann-Löns-Strasse 32, 83059 Kolbermoor; DE;
Steinbichler, Marcus Dr.; Sonnwendstrasse 1, 83115 Neubeuern; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na 3D digitalizáciu objektu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2021 
   Maximálna platnosť do  29.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 23.02.2022 4/2022 MM4A
 
EP 2144036
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2144036
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.05.2019 232,00 EUR 11
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 29.06.2020 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2144036
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.12.2018 Typ Doručené
2a Opis 04.12.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 04.12.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 06.02.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.03.2019 Typ Odoslané
EP 2144036
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku