Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2145662
(11)  Číslo patentu  13607 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09008242.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2145662 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.12.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008033266 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.06.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 46/48  F23J 15/02  B65G 53/36  B01D 45/18  B03C 3/88  F23J 3/00  B65G 53/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FLSmidth A/S; Vigerslev Allé 77, 2500 Valby; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Duwe Carsten; Rimbertweg 17 a, 22529 Hamburg; DE;
Brocks Michael; Mühlendeich 18, 25371 Seestermühe; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na odlučovanie poletujúceho popolčeka a spôsob prevádzky takéhoto zariadenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.06.2022 
   Maximálna platnosť do  24.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.06.2013 6/2013 SC4A
 
EP 2145662
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.03.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2145662
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.06.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.06.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.06.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.06.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.05.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.05.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.05.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.05.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.05.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2145662
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.03.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.03.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 2145662
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku