Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2261383
(11)  Číslo patentu  28973 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09007771.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2261383 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.12.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21B 3/08  C21C 5/52  C04B 5/00  C22B 7/04  C22B 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FERRIERE NORD S.p.A.; Zona Industriale Rivoli di Osoppo, 33010 Osoppo (UD); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Porisiensi, Sergio; c/o Ferriere Nord S.p.A. Zona Industriale Rivoli di Osoppo, 33010 Osoppo (UD); IT;
Benedetti, Bruno; c/o Ferriere Nord S.p.A. Zona Industriale Rivoli di Osoppo, 33010 Osoppo (UD); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob, zariadenie a otočný bubon na spracovanie panvovej trosky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.06.2023 
   Maximálna platnosť do  12.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2261383
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2261383
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.06.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 10.06.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 09.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2261383
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.10.2018 Typ Doručené
Opis 24.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 24.10.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 06.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 06.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 06.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.01.2019 Typ Odoslané
EP 2261383
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku