Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2116794
(11)  Číslo patentu  26210 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09005193.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2116794 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008023063 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.05.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.11.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02S 20/24  F24S 20/00  F24S 25/00  F24S 30/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TRAtec GmbH; Allmendstrasse 8, 79336 Herbolzheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Enderlin Rolf; Altweg 27, 793 56 Eichstetten; DE;
Wicklein Ralf; Im Röthenbach 23a, 793 56 Eichstetten; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na premenu slnečného svetla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.04.2022 
   Maximálna platnosť do  09.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2116794
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.11.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2116794
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.03.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.04.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.04.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.03.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2116794
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2017 Typ Doručené
Opis 09.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 09.11.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 08.07.2022 Typ Odoslané
EP 2116794
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.03.2018 TRAtec GmbH TRAtec-Solar GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku