Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2138428
(11)  Číslo patentu  11570 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09005041.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2138428 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.03.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008030812 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.06.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.12.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 1/137   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG; Porscheplatz 1, 704 35 Stuttgart; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Eckert Heinz; Adlerweg 9, 71287 Weissach; DE;
Spahn Lothar; Eberhardstrasse 10, 74354 Besigheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Komisionovacia jednotka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.04.2022 
   Maximálna platnosť do  06.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2012 7/2012 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2138428
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.04.2012 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2138428
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 25.05.2012 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.04.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.04.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.04.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.04.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.04.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.04.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.03.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.04.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 01.04.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2138428
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2012 Typ Platba
Plná moc 15.05.2012 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.06.2012 Typ Odoslané
EP 2138428
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku