Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2073008
(11)  Číslo patentu  12087 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09004778.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.05.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  2073008 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.04.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0510943, 685422 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2005, 27.05.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.06.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/53  G01N 33/564  G01N 33/574   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1889059 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ONCIMMUNE LIMITED; Clinical Sciences Building, City Hospital, Hucknall Road, Nottingham NG5 1PB; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Robertson John Forsyth Russell; Prof. Unit of Surgery, City Hospital, Hucknall Road, Nottingham NG5 1PB; GB;
Barnes Tony; 5007 Village Terrace Drive, Dunwoody, Georgia 30338; US;
Murray Andrea; Oncimmune Limited, Clinical Sciences Bldg., City Hospital, Hucknall Road, Nottingham NG5 1PB; GB;
Chapman Caroline; Tumour Immunology, Clinical Sciences Bldg., Uni. of Nottingham, Hucknall Road, Nottingham NG5 1PB; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zlepšené spôsoby imunotestov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1889059 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.05.2022 
   Maximálna platnosť do  26.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2012 10/2012 SC4A
 
EP 2073008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.05.2012 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.05.2013 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.05.2014 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.05.2015 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.05.2016 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.05.2017 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.05.2018 13 298,50 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 14.05.2019 14 331,50 EUR
9 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 12.05.2020 15 365,00 EUR
10 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 03.05.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2073008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.07.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 18.07.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.07.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2012 Typ Odoslané
EP 2073008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku