Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2052753
(11)  Číslo patentu  24107 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09002094.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  2052753 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  146086 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.05.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.04.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 16/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  03734014.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alexza Pharmaceuticals, Inc.; 2091 Stierlin Ct., Mountain View, CA 94043; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hale Ron L.; 17085 Skyline Boulevard, Woodside CA 94062; US;
Song Soonho; 216-304 Mokdong 2-Danji Apt., Mok 5-dong, Yangcheon-gu, Seoul 158-752; KR;
Quintana Reynaldo J.; 1640 Virginia Ave., Redwood City CA 94061; US;
Zaffaroni Alejandro C.; 1 Faxon Forest, Atherton, CA 94027; US;
Rabinowitz Joshua D.; 17A Hulfish Street, Princeton, NJ 08542; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Spôsob odparovania zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  03734014.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2052753
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2052753
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.03.2017 365,00 EUR 15
2 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.04.2018 398,00 EUR 16
3 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.04.2019 464,50 EUR 17
4 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 20.04.2020 531,00 EUR 18
5 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 20.04.2021 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2052753
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.04.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 21.04.2017 Typ Doručené
1b Plná moc 21.04.2017 Typ Doručené
1c Opis 21.04.2017 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.05.2017 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.09.2017 Typ Odoslané
EP 2052753
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku