Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2225280
(11)  Číslo patentu  16774 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08864822.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2225280 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.04.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  07024865 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.09.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/46  C07K 16/22  C07K 16/28  C07K 19/00  A61K 39/395   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2008/010704 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/080253 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLEIN Christian; Chrüzacherweg 41, 8906 Bonstetten; CH;
SCHÄFER Wolfgang; Tannhäuserring 190, 68199 Mannheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Bivalentné, bišpecifické protilátky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2023 
   Maximálna platnosť do  16.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2014 10/2014 SC4A
 
EP 2225280
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.07.2014 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2225280
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2225280
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.07.2014 Typ Doručené
Plná moc 28.07.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.07.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.09.2014 Typ Odoslané
EP 2225280
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku