Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2265122
(11)  Číslo patentu  18793 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08864385.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2265122 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.03.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  07123840 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.12.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/653  A01N 37/46  A01N 51/00  A01N 25/00  A01P 3/00  A01P 5/00  A01P 7/02  A01P 7/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2008/010697 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/080247 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANDERSCH Wolfram; Schlodderdicher Weg 77, 51469 Berigsch Gladbach; DE;
HUNGENBERG Heike; Grünewaldstr. 39b, 40764 Langenfeld; DE;
KROHN Peter-Wilhelm; Heinrich-von-Kleist-Platz Nr. 4, 51373 Leverkusen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Pesticídne zmesi obsahujúce klotianidín a ipkonazol 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2022 
   Maximálna platnosť do  16.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2015 09/2015 SC4A
 
EP 2265122
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.12.2015 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.12.2016 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.11.2017 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.11.2018 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.11.2019 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.11.2020 13 298,50 EUR
7 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.11.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2265122
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.06.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 08.06.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.06.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.08.2015 Typ Odoslané
EP 2265122
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku