Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2229351
(11)  Číslo patentu  26411 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08860373.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2229351 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  07023937 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.12.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.09.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 231/12  C07C 251/24  C07C 237/08  A61K 31/165  A61P 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2008/066559 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/074478 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Newron Pharmaceuticals S.p.A.; Via Ariosto 21, 200 91 Bresso (MI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARBANTI Elena; Via Dei Platani 6, I-20093 Cologno Monzese (mi); IT;
FARAVELLI Laura; Via Roma 4, I-20024 Garbagnate Milanese (mi); IT;
SALVATI PATRICIA; Via Valera 16C, I-20020 Arese (mi); IT;
CANEVOTTI Renato; c/o Flamma S.p.A., Via Bedeschi 22, I-24040 Chignolo D'isola (bg); IT;
PONZINI Francesco; c/o Flamma S.p.A., Via Bedeschi 22, I-24040 Chignolo D'isola; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby 2-[4-(3- alebo 2-fluórbenzyloxy)benzylamino]propánamidov s vysokým stupňom čistoty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2023 
   Maximálna platnosť do  01.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 5/2018 SC4A
 
EP 2229351
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.01.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2229351
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2229351
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.01.2018 Typ Doručené
Opis 26.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.01.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 26.01.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.01.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.04.2018 Typ Odoslané
EP 2229351
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku