Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2240490
(11)  Číslo patentu  15379 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08860360.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2240490 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.09.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12040 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.12.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.10.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.03.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 491/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/013411 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/075784 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Takeda Pharmaceutical Company Limited; 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-8645; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LI Peng; 3960 Broadway, New York NY 10032; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Organické zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.12.2021 
   Maximálna platnosť do  06.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.03.2014 03/2014 SC4A
 
EP 2240490
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.12.2013 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.12.2014 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.12.2015 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.12.2016 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.11.2017 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.10.2018 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.11.2019 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.12.2020 13 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2240490
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.12.2013 Typ Doručené
2 Plná moc 05.12.2013 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2013 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.02.2014 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 30.03.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prevodu 06.04.2021 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 06.04.2021 Typ Doručené
6b Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 07.04.2021 Typ Odoslané
EP 2240490
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku